Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Goede Doelen Cadeaukaart

1 Algemeen

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Cadeau Concepten BV, met betrekking tot de Goede Doelen Cadeaukaart.

1.2 Met de aanschaf/het ontvangen van de Goede Doelen Cadeaukaart geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2 Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Goede Doelen cadeaukaart: Door Cadeau Concepten BV uitgegeven, al dan niet via aangesloten wederpartijen verkochte, Cadeaukaart waarvan het saldo kan worden gebruikt voor een donatie aan een van de zeven goede doelenpartners die zijn aangesloten bij Cadeau Concepten BV (vanaf nu: "de Cadeaukaart").

Cadeau Concepten BV:De besloten vennootschap 'Cadeau Concepten BV' en haar rechtsopvolgers (vanaf nu: "CC BV").

Algemene Voorwaarden:De algemene voorwaarden van CC BV die van toepassing zijn op ieder gebruik van de Cadeaukaart.

Koopovereenkomst:De overeenkomst tussen koper van de Goede Doelen Cadeaukaart en CC BV die wordt aangegaan bij het kopen van de Goede Doelen Cadeaukaart.

Koper:De (natuurlijke) persoon die een Goede Doelen Cadeaukaart afneemt bij CC BV of een bij CC BV aangesloten wederverkoper.

Gebruiker:De natuurlijke persoon die een Goede Doelen Cadeaukaart onder zich heeft en/of deze gebruikt voor het doen van een donatie.

Goede doel:De organisatie die wederpartij is van een samenwerkingsovereenkomst met CC BV en die op grond van deze samenwerking de het saldo van de Goede Doelen Cadeaukaart als donatieaccepteert. Op de website is een uitputtend overzicht van deze goede doelen te vinden.

Wederverkoper:De Partij die op grond van een samenwerkingsovereenkomst met CC BV bevoegd is tot wederverkoop van de Goede Doelen Cadeaukaart.

Tegoed:Het bedrag op de Cadeaukaart waar de Koper recht op heeft na betaling van het verschuldigde bedrag voor de aanschaf van de Cadeaukaart bij CC BV of een Wederverkoper.

Saldo:Het resterende bedrag van het door CC BV of Wederverkoper verstrekte tegoed dat op de Goede Doelen Cadeaukaart staat.

Donatie:De Goede Doelen cadeaukaart is slechts bedoeld voor het doen van een donatieaan een van de zeven goede doelen partners. Overige producten en/of diensten aangeboden door de goede doelen partners kunnen niet met de Cadeaukaart worden betaald.

3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen, overeenkomsten en overige relaties tussen CC BV en Koper en/of Gebruiker zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2 Het accepteren van een aanbieding en/of het aangaan van een overeenkomst of overige relatie met CC BV houdt in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de Cadeaukaart houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

3.3 Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijden via de website https://goededoelen-cadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden.php in te vinden.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CC BV bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CC BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5 CC BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal CC BV deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk plaatsen op de website https://goededoelen-cadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden.php.

3.6 De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn na publicatie op de website tevens van toepassing op het moment van publicatie reeds bestaande Koopovereenkomsten.

3.7 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal CC BV het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

4. Aanschaf van de Cadeaukaart

4.1 De Cadeaukaart kan slechts worden aangeschaft bij CC BV en/of Wederverkopers.

4.2 Door de aanschaf van de Cadeaukaart bij CC BV en/of Wederverkopers komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en CC BV, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.3 Door de aanschaf van de Cadeaukaart bij een partij anders dan CC BV en/of Wederverkopers komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen de koper ervan en CC BV. De koper van een Cadeaukaart bij een partij anders dan CC BV en/of Wederpartij kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf van en/of het Saldo op de Cadeaukaart ten opzichte van CC BV of Wederverkopers.

4.4 Na aankoop van de Cadeaukaart valt het gebruik en de bewaring van de Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes onder volledige verantwoordelijk en risico van de Gebruiker.

4.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van de Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van de Cadeaukaart, met name in het geval van aankopen via internet, met het oog op fraudepreventie.

4.6 De Koper en/of Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van de Cadeaukaart te bewaren ter bewijs van het aangeschafte Tegoed op de Cadeaukaart. CC BV accepteert de originele kassabon dan wel een door CC BV ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van CC BV als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van de Cadeaukaart.

4.7 CC BV staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de Koper en/of Gebruiker verstrekte informatie ten aanzien van de hoogte het Saldo op de Cadeaukaart en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid. 

4.8 CC BV is geen enkel geval gehouden rente te verstrekken over het Tegoed en/of het Saldo op de Cadeaukaart aan de Koper en/of Gebruiker.

5. Geldigheid van de Cadeaukaart

5.1 De Cadeaukaart is niet opnieuw oplaadbaar. Nadat het volledige Tegoed is besteed, dan wel nadat het overgebleven Saldo op de Cadeaukaart is komen te vervallen overeenkomstig artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden is de Cadeaukaart niet meer bruikbaar.

5.2 Het Tegoed en/of Saldo van de Cadeaukaart is, tenzij anders vermeld, door de Koper en/of Gebruiker te gebruiken gedurende één jaar na de datum van aanschaf van de Cadeaukaart door de Koper, daarbij inbegrepen de dag van aanschaf zelf. Na deze periode vervalt de geldigheid van de Cadeaukaart en het daarop aanwezige Saldo aan de zeven goede doelen tezamen. Het op de Cadeaukaart aanwezige Saldo wordt niet aan de Koper en/of Gebruiker gerestitueerd en de Koper en/of Gebruiker kan op geen enkele manier meer aanspraak maken op het overgebleven Saldo op de Cadeaukaart.

6 Overdraagbaarheid van de Cadeaukaart

6.1 De Cadeaukaart is niet persoonsgebonden en door de Koper en/of Gebruiker slechts om niet overdraagbaar aan een derde, die na ontvangst wordt aangemerkt als de Gebruiker.

6.2 De Koper en/of Gebruiker die de Cadeaukaart om niet overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe Gebruiker op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Door het aannemen van de Cadeaukaart van de Koper en/of Gebruiker stemt de nieuwe Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

6.4 De Cadeaukaart mag door Koper en/of Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CC BV niet anders dan om niet worden verschaft aan derden in uitoefening van bedrijf of beroep.

7. Gebruik van de Cadeaukaart

7.1 De Gebruiker kan de Cadeaukaart slechts gebruiken middel tot het doen van een donatie aan de goede doelen partners.

7.2 De Cadeaukaart is onder geen beding te besteden bij andere partijen dan de zeven goede doelen.

7.3 De Cadeaukaart is enkel te gebruiken voor het doen van een donatie.

7.4 De Cadeaukaart en/of het zich daarop bevindende Saldo zijn onder geen beding inwisselbaar voor (contant) geld.

8 Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de Cadeaukaart

8.1 CC BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Cadeaukaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Cadeaukaart van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van het Tegoed en/of overgebleven Saldo van de Cadeaukaart plaats aan de Koper en/of Gebruiker.

8.2 Indien de Koper en/of Gebruiker misbruik maakt en/of fraudeert en/of een poging doet te frauderen met de Cadeaukaart, daaronder mede maar niet uitsluitend verstaan het proberen te verzilveren van de Cadeaukaart door falsificatie, de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal CC BV de Koper en/of Gebruiker terstond het recht op gebruik van de Cadeaukaart ontzeggen en de Cadeaukaart blokkeren. CC BV zal hiervan direct aangifte doen bij de aangewezen autoriteiten en behoudt zich het recht voor de door ontstane schade te verhalen op de Koper en/of Gebruiker. Het Saldo op de geblokkeerde Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd aan de Koper en/of Gebruiker.

8.3 Bij een beschadigde, niet misbruikte Cadeaukaart kan de Koper en/of Gebruiker CC BV verzoeken het overgebleven Saldo op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, zulks na aftrek van €5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op de Cadeaukaart niet toereikend is om de €5,00 administratiekosten te verrekenen, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Cadeaukaart dient door de Koper en/of Gebruiker in een gesloten enveloppe, samen met volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de Koper en/of Gebruiker te worden toegezonden aan CC BV:

Cadeau Concepten BV

Asterweg 20 B2

1031 HN Amsterdam

Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

9 Uitsluiting garanties

9.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot het Spaarplan, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

10 Rechten en verplichtingen van CC BV

10.1 CC BV behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst binnen haar over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

10.2 CC BV heeft het recht maar, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.5 van deze Algemene Voorwaarden, nimmer de verplichting, op elk gewenst moment het Saldo van de Cadeaukaart terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.

10.3 CC BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Cadeaukaart in combinatie met acties van de Wederverkopers uit te sluiten.

10.4CC BV is gerechtigd om – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Cadeaukaart op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen.

10.5 Indien CC BV de Cadeaukaart buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Cadeaukaart binnen een redelijke termijn aan de Koper restitueren.

 

11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Alle aansprakelijkheid van CC BV voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door CC BV uitgegeven informatie – die de Koper en/of Gebruiker lijdt doordat CC BV tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

11.2 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door CC BV verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis op de Cadeaukaart van de betreffende Koper en/of Gebruiker aanwezige Saldo. Indien de Koper en/of Gebruiker na het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis aankopen doet met de Cadeaukaart of op enige andere manier het Saldo verminderd, dan wordt dit nieuwe, lagere Saldo aangemerkt als het Saldo op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding zal daarnaast niet meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor CC BV verzekerd is.

11.3 De Koper en/of Gebruiker vrijwaart CC BV dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met CC BV gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die CC BV in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

11.4 CC BV is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend -  verstaan:

- Internationale conflicten;

- Gewelddadige of gewapende acties;

- Maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

- Boycot-acties; en/of

- Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

11.5 CC BV streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Koper en/of de Gebruiker van de Cadeaukaart en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds te kunnen laten beschikken over het Tegoed en/of Saldo op de Cadeaukaart. Niettemin garandeert CC BV niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Tegoed en/of Saldo kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan CC BV gelieerde) partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen CC beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.

12 Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Cadeaukaart en aanverwante producten, waaronder verpakkingsmaterialen, gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites en website-content, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, en overigens alle documenten die verband houden of onderdeel zijn van de Goede Doelen Cadeaukaart, berusten uitsluitend bij CC BV of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13 Overige bepalingen

13.1 De gelden die binnenkomen door aanschaf van de Cadeaukaart bij CC BV of Wederverkopers worden beheerd door een Stichting Beheer Derdengelden.

13.2 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

13.3 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken door CC BV hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door CC BV zijn bevestigd.

13.4 CC BV is niet verantwoordelijk voor toezeggingen ten aanzien van de Cadeaukaart gedaan door Wederverkopers of andere partijen, tenzij deze toezeggingen door CC BV schriftelijk zijn bevestigd.

13.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper en/of Gebruiker worden door CC BV uitdrukkelijk verworpen.

13.6 Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vigerende versie gepubliceerd op de website https://goededoelen-cadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden.php.

13.7 Kopers en/of Gebruikers met klachten met betrekking tot de Cadeaukaart worden verwezen naar de klantenservice van CC BV. Het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop deze klantenservice te bereiken is staat vermeld op de website van CC BV: www.goededoelen-cadeaukaart.nl 

14 Wet Koop op Afstand

14.1 Voor zover de Koper de Cadeaukaart aanschaft via de webshop van CC BV beschikt de Koper niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

15. Privacy  
15.1        CC BV is wettelijk verplicht u te informeren over het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens. Hiertoe is zoals vereist een privacy pagina op onze website opgenomen: www.goededoelen-cadeaukaart.nl/privacy. Hierin vindt u alle informatie die CC BV ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten verstrekken.

16       Toepasselijk recht

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.